Registrácia SK - KPHV

Prejsť na obsah

Zmuvné podmienky:

Pravidlá a bodové hodnotenie


OBSAH

1. Organizácia a popis
2. Program
3. Prihláška
4. Označenie
5. Administratívna prehliadka
6. Technická prehliadka
7. Parkovanie
8. Priebeh rally
9. Itinerár (road book)
10. Klasifikácia a ceny
11. Dôležité informácie
12. Pravidlá rally
13. Vyhodnotenie


1. Organizácia a popis
1.1 Meno usporiadateľa
      Klub priateľov historických vozidiel o.z., KPHV1.2 Adresa a kontakty
Novozámocká 1, 945 01 Slovensko
e-mail: mayerg@kphv.sk
tlf:  +421 918 345678


1.3 Organizačný výbor
Predseda klubu: Géza Mayer
Členovia organizačného výboru: členovia klubu KPHV a dobrovoľníci1.4 Činovníci KPHV Classic Rally 2023
Riaditeľ pretekov: Géza Mayer
Športový riaditeľ: Adrián Tamaškovič
Vedúci trate, dispečingu a meraných úsekov: Katarína Bombiczová
Hlavný technický komisár: Gabriel Nagy
Vedúci sekretariátu, komunikácie s posádkami: Irena Tamaškovičová
Vedúci cateringu: Július Fülöp
Vedúci PR: Peter Ivkovič
      Vedúci asistenčnej služby: Gábor Hoda


2.Program

Dátum Čas Miesto
Ukončenie prijímania prihlášok 12.9.2023 23:59 www.kphv.sk
Zverejnenie road booku 16.9.2023 8:00 Parkovisko pri pevnosti, Komárno
Zverejnenie zoznamu prihlásených 16.9.2023 9:30 Parkovisko pri pevnosti, Komárno
Otvorenie parkoviska pre vozidlá 16.9.2023 8:00 Parkovisko pri pevnosti, Komárno
Administratívna prehliadka 16.9.2023 08:00 - 09:30 Parkovisko pri pevnosti, Komárno
Technická prehliadky 16.9.2023 08:00 - 09:30 Parkovisko pri pevnosti, Komárno
Slávnostné zahájenie 16.9.2023 09:35 - 09:45 Parkovisko pri pevnosti, Komárno
Rozprava posádok 16.9.2023 09:50 - 09:55 Parkovisko pri pevnosti, Komárno
Štart prvej posádky 16.9.2023 10:00 Parkovisko pri pevnosti, Komárno
Predbežný príjazd prvej posádky do cieľa 16.9.2023 15:30 Parkovisko pri pevnosti, Komárno
Vyvesenie oficiálnych konečných výsledkov 16.9.2023 16:30 Parkovisko pri pevnosti, Komárno
Slávnostné dekorovanie víťazov 16.9.2023 16:45 Parkovisko pri pevnosti, Komárno

3.Prihláška
3.1 Počet prihlásených posádok
Maximálny počet prihlásených posádok  - 100

3.2 Vypísané kategórie
Nie sú vypísané žiadne zvláštne kategórie pre autá, alebo motocykle. Jedinou  podmienkou účasti je aby bolo Vaše auto / motocykel 1. registrovaný do 01 .01. 1990.
3.3 Prihlásenie posádok do rally
Vyplnením online prihlasovacieho formulára na www.kphv.sk v sekcii KPHV Classic Rally 2023.

4.Označenie
4.1   Štartové čísla a štítky rally
Umiestnenie
Štartové čísla a prípadný štít rally dodá usporiadateľ každej posádke pri administratívnej prehliadke. Všetky označenia vozidiel rally musia byť umiestnené na predpísaných miestach pred technickou prehliadkou. Štartové čísla musia byť umiestnené na bočných dverách vozidla. U motocyklov sa umiestnenie bude riešiť individuálne. V prípade nedodržania tohto ustanovenia nebude posádka pripustená na štart KPHV Classic Rally 2023. Organizátor si vyhradzuje právo použiť ľubovoľný priestor okolo štartovacieho čísla ako priestor na reklamnú plochu podujatia.
4.2  Označenie osôb
Označenie súťažiacich bude prevedené páskou na ruke, ktorú dodá usporiadateľ. Označenie organizátorov bude prevedené reflexnými vestami v mieste štartu, ako aj na jednotlivých check pointoch.

5.Administratívna prehliadka
5.1  Dokumenty k predloženiu
Vodičský preukaz vodiča
Doklady od poistenia vozidla (zelená karta)
Doklady od vozidla
Kontrolovať sa bude aj zhoda údajov uvedených v online registrácii (vodič, vozidlo, ...) Každý účastník rally dobrovoľne súhlasí s použitím jeho osobných údajov na účely podujatia.
6.Technická prehliadka
6.1  Čas a dokumenty k predloženiu
Čas na technickú bude stanovený po potvrdení prihlásenia. Každé vozidlo / motocykel musí mať platnú registračnú značku, alebo platnú veteránsku atestáciu. Vozidlo alebo motocykel musí byť technicky spôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách SR. Toto musí potvrdzovať platná technická kontrola a aj platná emisná kontrola ak jej vozidlo / motocykel podlieha. Pokiaľ vozidlo nebude spĺňať tieto kritériá nebude prevzaté technickou kontrolou a nebude môcť štartovať na KPHV Classic Rally 2023.


7.Parkovanie
7.1 Parkovanie súťažných vozidiel
Miesto parkovania súťažných vozidiel určí organizátor. Vyhradená parkovacia plocha sa nachádza na parkovisku pri pevnosti v Komárne. Nočné parkovanie je zaistené na rovnakom mieste no bez stráženia a organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody na vozidle, a za veci ktoré sa v ňom nachádzajú.   

8.Priebeh rally
8.1 Štart rally
Štart rally bude 16.09.2023 o 10:00. Súťažné vozidlá a motocykle budú štartovať   v intervale 1 minúty. Súťažné posádky sa dostavia do zóny štartu aspoň 3 minúty pred pred odjazdom posádky ktorej číslo sa nachádza pred nimi.

8.2 Príjadz do check pointov
Súťažné posádky musia označené check pointy na trati rally sledovať a absolvovať podľa poradia ako ich budú mať uvedené  v road booku. Posádky po príjazde ohlásia svoje štartovacie číslo organizátorom na mieste  a podľa ich pokynov absolvujú predpísané úlohy. Samovoľné pozmenenie poradia prejazdov check pointov bude riaditeľom rally potrestané diskvalifikáciou posádky z rally.

8.3 Príjazd do cieľa rally
Predčasný príjazd do cieľa z dôvodu technickej poruchy je povolený. Takáto posádka nebude klasifikovaná do výslednej výsledkovej listiny. Súťaž pre posádky končí prejazdom cieľa a posádky z miesta cieľa odídu a zaparkujú svoje vozidlo / motocykel podľa pokynov organizátora.

9.Itinerár alebo road book

9.1 Itinerár
Itineráre (road book) bude posádkam odovzdaný pri administratívnej prehliadke. Súťažné  posádky sa na rally riadi a jazdia iba podľa pokynov v itinerári. Žiadne ďalšie navigačné prístroje, zariadenia, online či offline mapy zo zariadení ako napr. mobilný telefón nie sú povolené. Organizátor je oprávnení toto nariadenie aj kontrolovať počas trvania rally. Použitie všetkých takýchto prístrojov, alebo zariadení bude riaditeľom pretekov potrestané diskvalifikáciou posádky z rally.


10.Klasifikácia a ocenenia
10.1 Klasifikácia
Výsledným zrátaním dosiahnutých bodov z jednotlivých check pointov vznikne výsledková listina. Prvé 3 posádky z výsledkovej listiny budú v priestoroch štartu odmenené oceneniami. Všetky zúčastnené posádky obdržia od organizátora pamätný diplom. Výsledná výsledková tabuľa bude vyvesená v priestoroch štartu pretekov.

10.2 Zvláštne ocenenia
Zvláštne ocenenie získa najúspešnejšia dámska posádka a najvzdialenejší účastník (príjazd po vlastnej osi).


11.Dôležité informácie
11.1 Dopravné predpisy
Premávka na pozemných komunikáciách v SR sa riadi zákonom 106/2018  Z.z.
Tu predkladá organizátor niekoľko dôležitých ustanovení tohto zákona:
• Pri jazde je posádka motorového vozidla povinná vždy používať bezpečnostné pásy ak je nimi vozidlo vybavené
• Vodičovi je pri jazde zakázané používanie mobilného telefónu
• Vodič nesmie pred a počas jazdy požívať alkohol, alebo iné omamné a psychotropné látky. V SR je nulová tolerancia týchto látok v tele
• Chodci majú na vyznačených prechodoch pre chodcov prednosť pred vozidlami
• Na komunikáciách v SR je povinne celoročné používanie obrysových svetlometov a stretávacích svetiel alebo svetiel denného svietenia pokiaľ je nimi vozidlo vybavené
• Rýchlosť je obmedzená nasledovne:
 V obci na 50 km / h
 Mimo obce na 90 km / h
 Na diaľnici na 130 km / h

11.2 Zodpovednosť za prípadné škody
Organizátor rally nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné technické, optické alebo akékoľvek iné škody, vady  vzniknuté na zúčastnených vozidlách / motocykloch. Organizátor tak isto nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné akékoľvek škody na majetku druhých osôb spôsobené účastníkmi rally. Každý účastník rally je povinný správať sa a jazdiť počas rally tak aby neohrozil žiadne druhé osoby a nepoškodil majetok druhých osôb. Pri dopravnej nehode na trati rally sa postupuje podľa platných predpisov o pozemných komunikáciách v SR. Posádka nehodu bezodkladne ohlási vedúcemu sekretariátu, komunikácie s posádkami.

12.Pravidlá rally
Chartitatívna KPHV Classic Rally je medzinárodná súťaž pravidelnosti veteránskych vozidiel a motocyklov.  Trať rally vedie po pozemných komunikáciách za bežnej dennej prevádzky.

Súťažiaci absolvujú trať podľa itinerára (road book), alebo mapy s dodržaním vopred stanoveného minimálneho / maximálneho času príjazdu do cieľa. Pokiaľ nie je v itinerári (road booku) inak označené ide sa po hlavnej komunikácii, alebo sa úsek prejde rovno.

Raditeľstvo rally a organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel rally pred jej štartom. Definitívne pravidlá budú vyvesené v priestore štartu a všetci účastníci rally sú povinný sledovať tieto pravidlá a riadiť sa nimi.

Pre všetky zmeny bude riaditeľstvom rally vydané „Oznámenie riaditeľstva“ ktoré bude vyvesené na oficiálnej nástenke pretekov v priestore štartu.

V prípade odstúpenia súťažnej posádky z rally je táto posádka povinná túto informáciu bezodkladne oznámiť dispečingu pretekov.
12.1  Označenie stanovíšť a vlajok
• Štart pretekov - Slovenská vlajka
• Check point - „A“ stojan
• Cieľ pretekov - Šachovnicová vlajka

Všetky stanovištia (check pointy) sa zatvoria 15 minút po prejdení posledného súťažného vozidla. Pozdĺž trate rally môžu byť umiestnení komisári vykonávajúci kontrolu a dohľad dodržiavania pravidiel rally súťažiacimi.

12.2  Penalizácie
Predčasné alebo príliš neskoré odštartovanie 10 bodov / min
Neodštartovanie do rally diskvalifikácia
Neprejdenie cieľom rally diskvalifikácia
Neabsolvovanie niektorého check pointu 100 bodov za každý
Neabsolvovanie úlohy v check pointe 100 bodod za každú
Predčasný príjazd do cieľa rally 20 bodov / min
Neskorý príjazd do cieľa rally 10 bodov / min
Blokovanie priestoru štartu / cieľa 100 bodov
Neoprávnená osoba vo vozidle 100 bodov

12.3 Penalizácie za porušenie dovolenej rýchlosti
Pozdĺž trate rally sa môžu nachádzať neoznačení komisári vykonávajúci dohľad nad dodržiavaním pravidiel rally a meranie dovolenej rýchlosti. Počas trvania rally musí mať vodič platný vodičský preukaz oprávňujúci ho viesť jeho súťažné vozidlo / motocykel.
Každý účastník rally je povinný dodržiavať dopravné predpisy platné v SR. Každé porušenie bude oznámené riaditeľstvu rally.

Každé namerané prekročenie povolenej rýchlosti počas rally vedie k potrestaniu posádky riaditeľom pretekov takto:
• Prekročenie do 5 km / h - 10 bodov
• Prekročenie do 10 km / h - 30 bodov
• Prekročenie do 20 km / h - 50 bodov
• Prekročenie nad 20 km / h - 100 bodov
13.Vyhodnotenie
13.1 Absolútny víťaz
Výsledné poradie súťažných posádok zúčastnených na rally sa určí sčítaním dosiahnutých bodov zo všetkých check pointov od ktorých sa odrátajú prípadné penalizácie. Absolútny víťazom sa stane posádka, ktorá dosiahla najvyšší počet po odrátaní prípadných penalizácií. V prípade rovnosti bodov sa víťazom stáva posádka so starším vozidlom. V prípade rovnakého veku vozidiel zvíťazí vozidlo s menším obsahom motora.
13.2 Zverejnenie výsledkov

Konečné oficiálne výsledky (po prípadných protestoch) budú zverejnené v sobotu 16.09.2023 o 16:30 na oficiálnej nástenke pretekov v priestoru štartu. Po zverejnení konečných oficiálnych výsledkov bude nasledovať slávnostné dekorovanie víťazov.

13.3 Protesty
V prípade ak sa niektorý súťažiaci bude cítiť dotknutý niektorou, alebo nejakou okolnosťou v priebehu rally môže táto osoba vzniesť otázku do 10 minút od svojho príjazdu do cieľa  vedúcemu sekretariátu, komunikácie s posádkami alebo riaditeľovi pretekov. Pokiaľ nebude s vysvetlením spokojní má právo ihneď podať písomnou formou protest do rúk riaditeľa pretekov s doloženou kauciou 150 €. O vyhodnotení podaného protestu bude táto osoba informovaná riaditeľom pretekov. Pokiaľ sa protest vyhodnotí ako neoprávnený, alebo nepreukázateľný kaucia prepadá v plnej výške. Proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov nie je možné podať odvolanie. Proti prípadnej zmene harmonogramu rally nie je možné podať protest.


KPHV 1996 - 2024
Návrat na obsah